Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Zuidbroek - Aldi’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Menterwolde maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad op 
23 maart 2017 het bestemmingsplan ‘Zuidbroek - Aldi’ heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp. 
 
Achtergrond
Het vastgestelde bestemmingsplan maakt de verplaatsing en uitbreiding van het winkelpand van de Aldi aan de Kerkstraat 77 te Zuidbroek mogelijk. Het nieuwe winkelpand wordt gerealiseerd achter het bestaande pand, waarna de huidige winkel wordt gesloopt. De nieuwe winkel komt gedeeltelijk op de plek van de huidige carpoolplaats Zuidbroek. De carpoolplaats wordt in de westelijke richting opgeschoven en blijft dezelfde parkeercapaciteit houden.
 
In het vastgestelde plan is één wijziging aangebracht ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan. De wijziging heeft betrekking op een gedeelte van de luifel van het nieuwe winkelpand. Deze lag in het ontwerp bestemmingsplan per abuis gedeeltelijk buiten het bouwvlak. Het betreffende deel heeft een diepte van 2,0 meter, over een lengte van 17,19 meter. Onder dit deel van de luifel is de entree van het pand gepland en ruimte gereserveerd om fietsen te plaatsen. Om dit deel van de luifel alsnog mogelijk te maken heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld.
 
Bestemmingsplan inzien
Vanaf 6 april 2017 kunt u het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien op het gemeentehuis te Muntendam. Digitaal kunt u het bestemmingsplan raadplegen op onze website www.menterwolde.nl, onder het kopje Plannen & Beleid / Bestemmingsplannen in procedure. Op deze website vindt u tevens een link naar het plan op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl en een link waar de bronbestanden beschikbaar zijn. 
 
Reageren op het plan (instellen beroep)
Vanaf 6 april 2017 tot en met 17 mei 2017 kan tegen het bestemmingsplan ‘Zuidbroek - Aldi’ beroep ingesteld worden door:
  • belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;
  • belanghebbenden, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijziging die de gemeenteraad bij de vaststelling in het bestemmingsplan heeft aangebracht in het plan.
 
Het beroepschrift kunt u sturen naar: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In een beroepschrift moet u in ieder geval vermelden; uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het (onderdeel van het) besluit waartegen u beroep aantekent, zo mogelijk een kopie van het besluit en de redenen waarom u beroep instelt. Na indiening van het beroepschrift ontvangt u nader bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak over de verdere procedure. 
 
Voorlopige voorziening
Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 18 mei 2017. Om de werking van het bestemmingsplan (van het onderdeel waartegen u beroep instelt), te schorsen kunt u tijdens de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de genoemde afdeling. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift. Tevens moet u het spoedeisende belang aangeven. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. 
 
Meer informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw L. Leewering, afdeling Beleid, tel. (0598) 654704.