VERGUNNINGEN

Verleende APV-vergunningen
• standplaats voor de verkoop van snacks en ijs bij de Botjeszwembaai aan de Botjesweg in Zuidbroek (243-2017, 29 maart 2017)
• paasvuur op zondag 16 april 2017 om 20.00 uur, aan de Zevenwoldsterweg te Meeden (121-2017, 29 maart 2017)
• rommelmarkt op 13 mei 2017, van 10.00 tot 14.00 uur, aan de Burgemeester Venemastraat  in Meeden (136-2017, 3 april 2017)
 
Aanvragen/meldingen omgevingsvergunningen
De gemeente heeft de volgende aanvragen/meldingen ontvangen (liggen niet ter inzage):
• inrichting oprichten of veranderen (milieu); Korengarst 12, 9635VB in Noordbroek (Z2017-00006379, 28 maart 2017)
• plaatsen nieuwe kozijnen in voor- en zijgevel, Kerkstraat 66, 9649GS in Muntendam (Z2017-00006498, 3 april 2017)
 
Bezwaar | voorlopige voorziening
Als belanghebbende kunt u binnen zes weken na de verzenddatum schriftelijk bezwaar indienen bij het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. Dat kan alleen per brief of fax, niet per e-mail. In het bezwaarschrift moeten in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit vermeld worden. 
 
Een kapvergunning treedt zes weken na bekendmaking in werking.
Alle overige besluiten treden direct in werking, ook al wordt er bezwaar gemaakt. Bent u van mening dat, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist, het besluit niet in werking zou moeten treden, dan kunt u bij de Rechtbank een voorlopige voorziening vragen. Een voorlopige voorziening kan alleen worden gevraagd als er ook bezwaar is gemaakt. Daarnaast moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. Informatie hierover kunt u vinden op www.rechtspraak.nl 
 
Informatie
Gemeente Menterwolde, tel. (0598) 658888 of mail naar: info@menterwolde.nl