Stichting Platform TegenwindN33

Op dit moment is de besluitvorming rondom windparkN33 in een zeer belangrijke fase gekomen. Het plan, dat valt onder de Rijks Coördinatie Regeling, ligt ter inzage en burgers kunnen hun zienswijze indienen, tot UITERLIJK 10 NOVEMBER a.s.
Stichting Platform TegenwindN33

Vruchteloos overleg 
Platform TegenwindN33 heeft vanaf 2010 zich ingespannen om de gevolgen voor de omwonenden zo beperkt mogelijk te houden en streed daarom voor een minimale afstand vanaf de kernen van 2 kilometer. Toen na jaren van vruchteloos overleg, de Provincie eindelijk in beweging kwam door een 6e variant te presenteren, leek het tij te keren. Maar wederom werd onvoldoende rekening gehouden met omwonenden en werden de plannen van gemeenten en omwonenden (variant 7, gedeeltelijk boven de A7) niet gehonoreerd. In tegendeel, door de onbegrijpelijk lakse houding van het nieuwe Provinciebestuur werd er door minister Kamp de variant verzonnen, die nu ter inzage ligt.
 
Alternatief in de vorm van zonnepark
Inmiddels omdat zon aan een enorme inhaalslag bezig is, is de Stichting van mening dat de beste en enige oplossing voor windpark N33 is gelegen in de vervanging van het windpark door een zonnepark. Ook dit initiatief werd ont- wikkeld door omwonenden en wordt ondersteund door de gemeente Menterwolde. Zo zal er geen sprake zijn van geluidsoverlast, hinderlijke slagschaduw en waardedaling van onroerend goed. Daarnaast zal een zonnepark geen negatieve invloed hebben op de gezondheid van de omwonenden. De Tweede Kamer vindt ook dat de mogelijkheid van zonne-energie moet worden meegenomen in de besluitvorming bij wind-op-land.
 
Gratis rechtshulp
De Stichting roept iedereen op om gebruik te maken van zijn/haar recht op het indienen van een zienswijze. Het is van groot belang nu een zienswijze in te dienen, anders kunt u in het vervolg van het proces niet meer meedoen. De gang naar de Raad van State is dan niet voor u toegankelijk. Ook is de inhoud van uw zienswijze van groot belang. U kunt nl. bij de Raad van State geen argumenten meer extra inbrengen. Alleen de argumenten die u in uw zienswijze benoemd kunnen behandeld worden. U kunt dat op eigen gelegenheid doen, maar u kunt ook gebruik maken van uw rechtsbijstandsverzekering. Geeft u zich op via onze Stichting, dan zullen onze gespecialiseerde advocaten, net als zij deden in Drenthe voor de tegenstanders van wind-park DMOM, de zienswijze voor u verzorgen. Deelname via uw rechtsbijstandsverzekering is gratis. Bent u niet verzekerd, maar wilt u toch een goede inzienswijze indienen, kunt u via onze Stichting deelnemen, door een éénmalige bijdrage van 121 euro. 
U kunt zich opgeven via de advertentie elders in dit blad of via onze website www.tegenwindn33.nl.
Samen staan we sterker: voor een leefbare woonomgeving, en een echt duurzame oplossing van het probleem windparkN33.

Reactie toevoegen