Raadsvergadering d.d. 29 mei 2008

Vanwege de te behandelen voorjaarsnota zou de raad een uur eerder dan normaal bijeenkomen. Een viertal raadsleden was dat kennelijk ontgaan. Na ca. een kwartier uitstel was iedereen aanwezig.Vragenuur: Er waren een tweetal vragen van dhr. Lanting; over resp. het gemeentelijk beleid t.a.v. mestbassins en over de reiskostenvergoeding voor de 16 en 17-jarige MBO leerlingen. Weth. Ploeger antwoordt, dat het risico van uitloop van stoffen naar sloten e.a. gering is bij de plaatsing in het buitengebied. Het sinds 1992 geldend beleid is niet meer houdbaar. Men ging uit van plaatsing binnen het bouwblok. Dat geeft problemen o.a. door het vervoer door de dorpen. Nu wordt vrijstelling verleend; mits niet hoger dan 1,5 meter en voorzien van een omheining; bij hogere volgt overleg. Er wordt elke vier jaar gecontroleerd op de omheining en om de 10 jaar op milieu. Over de landschapsbelemmerende aspecten is al veel gediscussieerd. Toch wordt dit beleid voortgezet. Mochten aanvragers daar problemen mee hebben, dan volgt nader overleg. Het vrijstellingsbeleid in het buitengebied gaat uit van nee, tenzij er sprake is van forse overlast binnen de bebouwde kom.

MBO leerlingen van 16 en 17 jaar krijgen geen reiskostenvergoeding, maar HBO leerlingen wel. Het is onbekend om hoeveel  Menterwolmers dat per 1.9.2008 gaat, het afgelopen studiejaar waren dat er 58. De gemeente heeft geen invloed op het studiefonds, omdat dat provinciaal geregeld wordt, aldus weth. Post. Dat fonds geldt alleen voor minima. Weth. Velthuis vult aan, dat het gemeentelijk minimabeleid wel gewijzigd kan worden t.a.v. degenen die net boven het sociaal minimum zitten, v.w.b. de reiskosten.  Er komt informatie op de gemeentepagina in deze krant.

 

1. Opening.
Bij de opening heette de burgemeester de nieuwe raadsnotuliste welkom.

2. Vaststellen agenda.
De agenda leek ongewijzigd te blijven, maar de volgorde werd later toch gewijzigd.

3. Notulen vergadering 24-04-2008 + actie/toezeggingenlijst versie 07.05.2008.
- De tekst werd enigszins gewijzigd. Mw. Siersema miste een aanvulling op de mogelijke ontsluiting van een eventueel Outlet centrum. De griffier, mw. Grit, deelt mee nog geen antwoord te hebben gekregen van dhr. Freeke over de door de Rekenkamer gehanteerde vijf uitgangspunten. Het contract met dhr. Freeke loopt tot 1 juli a.s. Over een al of niet voortzetting van het contract wordt nog gesproken, aldus mw. Siersema als voorzitter van de Rekenkamercie.
- De raadsleden krijgen over ca. 6 weken het rapport “Tevredenheid cliënten WMO” zegt weth. Velthuis toe aan mw. van Bruggen.  - Bij het verlenen van een bouwaanvraag is een omgevingsvergunning noodzakelijk. Het Rijk zou een pakket sturen waarin de termijnen worden aangegeven. Als dat is ontvangen kan de maatregel waarschijnlijk wel op 1 januari a.s. ingaande antwoordde weth. Ploeger mw. Bos. - N.a.v. de actielijst blijkt dat er binnenkort wordt bericht over de kinderopvang enz. Hopelijk in juni kan worden gesproken over de kosten van de vaste lasten van jeugd- en jongeren centra en ook over een steunstee in Zuidbroek.

4. Spreekrecht burgers.
Voorzitter O. Maarsingh van de Dorpsadviesraad (DAR) Muntendam vraagt spreekrecht n.a.v. punt 8; Dorpsvisie Muntendam; terwijl dhr. G. Schreuder aandacht vraagt voor de kosten van de grofvuilroute, te behandelen bij punt 10.; Milieuver-slag 2007. Besloten wordt om deze agendapunten na punt 6 te behandelen en dan de officiële agenda te volgen.

5. Ingekomen stukken en mededelingen.
- Gemeentebelangen Veendam stuurde aan alle buurgemeenten een kopie van hun brief aan hun gemeentelijk college en aan GS m.b.t. situering van mestsilo’s en mestbassins en de daarmee samenhangende stankoverlast en aantasting van het open Veen-koloniaal landschap. Een kaart verduidelijkt de diverse locaties. Weth. Ploeger zal de suggestie van mevr. Siersema om i.p.v. gras, bloemen en andere zaden rond de bassins te zaaien doorgeven aan de aanvragers. Op verzoek van mw. Bos wordt ook de kaart van in onze gemeente geplaatste mestsilo’s en -bassins aan de raad verstrekt. Op haar vraag over de in de wegberm geparkeerde mestoverslagtanks, die en de wegbermen vernielen en zorgen voor stankoverlast, zegt de weth. dat volgens de eigenaren de machines er maar zeer kort staan en zij ze daar nodig hebben.- De minister van VWS heeft de brief van Menterwolde ontvangen over de afschaffing van  de beschikbaarheidstoeslag kleine ziekenhuizen. Ook deze brief wordt voor kennisgeving aangenomen.
- Bewoners van Muntendam klaagden over geluidsoverlast van een illegale racebaan aan de Weth. Venemasingel. Mw. van Bruggen wilde weten of het college de mogelijkheden heeft om handelend op te treden. Er schijnt wel iets geregeld te zijn. Mw. Siersema vraagt of een aanpassing van een artikel in de APV helpt. De burg. antwoord dat er handhavend is opgetreden vanwege het verkeerd gebruik van gronden. Bij herhaling wordt handelend opgetreden. Ook onlangs zijn er jongeren bekeurd, die onder meer onverzekerd rondreden. Inmiddels zijn er enkele politieagenten die er op gezette tijden op crossmotoren controleren.
Mededelingen:
- Uit het Fonds Planontwikkelingen is aan Movares Nederland BV via Rijkswaterstaat € 5.758,- en € 5.963,- beschikbaar gesteld voor onderzoeken naar een tweede ontsluiting van de Gouden Driehoek op de in de toekomst te verdubbelen N33.
- Stedebouwkundig bureau Bügel/Hajema maakt voor € 8.000,- het bestemmingsplan RSCG (Railservicecentrum Groningen) voor zover gelegen in Menterwolde weer actueel.
- Uit de gewone begroting wordt voor € 7.301, 60 (begroot was € 9.500,--) de beregeningsmachine vervangen en de elektrische installatie aangepast op het sportpark Meeden.
- De fa. R.J. Vegter te Veendam brengt voor € 38.600,-- (begroot was € 42.000,--) over 400m van het Muntendammerdiep nieuwe beschoeiing aan. Mw. van Bruggen vond de kosten groot € 7.000,-- voor een wilduittredeplaats wel erg hoog, terwijl mw. Siersema pleitte voor meer natuurlijke oevers. Volgens weth. Ploeger wilde de raad zelf plaatsen waar reeën weer uit het het water kunnen komen en daarvoor zijn harde oevers nodig.
- De Pick-up bestelauto bij de buitendienst wordt voor € 11.645,88 incl. BTW en inruil vervangen door een Piaggio Porter Kipper Sl te leveren door de fa. Wolthof te Noordbroek (begroot was € 14.000,--). Dhr. Lanting wilde weten  of er gekeken is naar de CO2 uitstoot en milieuaspecten. Weth. Ploeger zei dat alleen deze auto bleek te voldoen aan de gevraagde eisen.

- De burg. deelde nog mee, dat Mw. Siersema voortaan voorzitter is van de Rekenkamer-commissie en dhr. Lanting van de cie. Griffierszaken.

6. Gemeenschappelijke regelingen en vergelijkbare organen.
Op de vraag naar eventuele mededelingen m.b.t. uittreding Vlagtwedde en Stadskanaal uit de Streekraad antwoordt dhr. v.d. Wege, gemeente afgevaardigde hierbij, dat pas in juni de eerstvolgende vergadering is.

7. (was 8.) Vaststelling ‘Dorpsvisie Muntendam’.
Voorzitter O. Maarsingh licht de visie van de DAR Muntendam toe. In februari is ingestemd met een kleine aanpassing. Met de diverse uitgangspunten stemt men in. Hij pleit voor een nieuwe weg vanaf Tussenklappen O.Z. langs het Meedenerdiep naar de Oosterweg om het sluipverkeer door Muntendam richting N33 of Zuidbroek te ontlasten. Op de locatie Nije Hörn kan woningbouw volgens DAR, het winkelaanbod zou kunnen worden uitgebreid aan de Kerkstraat. De vraag is waarom de suggesties van de DAR niet door de gemeente zijn meegenomen in het voorstel van de dorpsvisie. De DAR Muntendam is er nog maar pas, men was niet uitgenodigd voor de commissievergadering die over deze dorpsvisie is gehouden en was dus niet aanwezig. De raad complimenteerde de DAR met hun visie. Omdat een mogelijke nieuwe weg, zoals voorgesteld, ook consequenties heeft voor Zuidbroek stelt mw. van Bruggen voor om de definitieve vaststelling van de dorpsvisie uit te stellen tot de vaststelling van de dorpsvisies voor Meeden en Zuidbroek. KM en CDA zijn het daarmee eens. Bij het beschikbaarstelling van extra geld voor de ontsluiting van de Gouden Driehoek zou de weg betrokken kunnen worden. Weth. Ploeger geeft aan dat dorpsvisies meestal dienen als onderbouwing van bestemmingsplannen. Bekeken wordt de mogelijkheid om een brug over het A.G. Wildervanckkanaal te plaatsen tussen de brug in de N33 en de afslag Meeden, ook i.v.m. een evt. Outlet center. In juni zijn nog geen details bekend. Men is bezig een totaalbeeld te krijgen van de stedenbouwkundige uitgangspunten voor de Kerkstraat. Er wordt gekeken naar het totaalconcept en ook het rapport ‘Schakels en sturen’ wordt erbij betrokken. Hij stelt voor om de dorpsvisie aan te nemen, maar om bij de vaststelling van het bestemmingsplan, voor 1.1.2009, de DAR voorstellen te betrekken. De dorpsvisie Meeden is met een tweede advies van de plaatselijke DAR naar de provincie, wanneer de dorpsvisie Zuidbroek wordt besproken is niet bekend. Het voorstel wordt aangenomen.

8. (was 10.) Milieuverslag 2007.
Dhr. G. Schreuder stelt dat er voor de grofvuilroute te veel geld wordt gevraagd en vindt dit ‘geld uit de zak klopperij’ Er wordt al verwijderingsbijdrage betaald. En hoe krijg je je koelkast bij het brengstation als je geen vervoer hebt? Mw. van Bruggen wijst op de kleine advertenties in streekbladen voor het ophalen van dergelijke apparaten.

- Mw. Meijer informeert naar de resultaten van de containerregistratie. Er blijken er ca. 100 verkeerd te zijn, deels door administratieve fouten, deels echt fout, aldus weth. Post.  N.a.v. het milieuverslag 2006 stuurde de provincie een brief met daarin de randvoorwaarden. De gemeente deelt niet alle daarin getrokken conclusies. In 2007 zijn al veel verbeteringen aangebracht. Met de handhaving loopt men in de pas. Inmiddels is extern personeel vervangen door extra personeel, er was veel ziekte. Binnenkort krijgen de ambtenaren voorlichting over duurzaam inkopen. M.b.t. energiebesparing in het gemeentehuis is nu een proef met LED-verlichting. Met MLS wordt binnenkort gesproken over het al dan niet verlengen van het contract brengstation.

9. (was 7.) Behandeling Voorjaarsnota.
Eigenlijk waren er geen problemen met de voorgestelde plannen, de voorjaarsnota werd  zonder wijzigingen goedgekeurd. Een motie van dhr. v.d. Wege (PvdA) om bij de beoordeling van toe te kennen gelden m.b.t. armoedebestrijding bij de jeugd de Stichting Welzijn Menterwolde te betrekken, kreeg de volledige steun van de raad. Het rijk stelt hiervoor E 32.000,-- beschikbar en de SWM is zeer goed op de hoogte van de armoedeproblematiek in onze gemeente.N.a.v. de op- en aanmerkingen en vragen van de fractievoorzitters van de diverse partijen antwoordde het college: Weth. Ploeger kon nog geen inschatting geven wanneer er nadere mededelingen komen over de verdubbeling van de N33. M.b.t. een mogelijke halte Duurkenakker is nog geen juist beeld te geven over een te verwachten aantal in- en uitstappers. Arriva maakte een foutieve berekening! Mocht er een halte komen en er een P+R functie aan worden gegeven, dan zal gekeken moeten worden naar voldoende parkeerruimte. Er is nog niet gekeken naar eventuele kosten. Voor het plan Borgenland te Muntendam heeft het geen zin om borden te plaatsen, het gaat om de infrastructuur. Wel wordt er op de Bredeweg een bord geplaatst. De Nije Hörn is in handen van een projectontwikkelaar. De gemeente bemoeit zich alleen met de stedenbouwkundige aspecten. Bij de nadere bespreking van het centrumplan Zuidbroek bleek het inhuren van een verkeersdeskundige noodzakelijk. Binnen 14 dagen wordt er weer over gesproken. Hopelijk zijn er eind juni concrete plannen, maar dan is het bijna vakantietijd. Weth. Post hoopt na de zomer met de presentatie van de plannen voor een Multifunctioneel Centrum (MFC) in Noordbroek te komen. Er is nog steeds geen akkoord over de aankoop van de resterende gronden (ca. 2,5 ha.) voor Botjeszandgat. De toegezegde subsidie is ontvangen. Dat bedrag en de zgn. Kwartjespot (bijdrage zandafgravers) is gedekt. Er resteert nog een een bedrag van € 1 miljoen bij de sobere variant of € 1,5 miljoen bij de uitgebreide versie. De gemeente kiest voor de sobere. Met twee commerciële partijen wordt nog onderhandeld over deelname; een derde haakte inmiddels af. Eén van de twee wilde het wel bekostigen. Het gaat om twee totaal verschillende plannen. In Muntendam was een startbijeenkomst over het bepalen van beeldbepalende panden en bomen, bestemd voor geïnteresseerde burgers en verenigingen/instanties. De vraag was wie betrokken wilde zijn bij de nadere uitwerking. Daarom had de raad geen aparte uitnodiging hiervoor. Weth. Velthuis kan melden dat volgende week de afrondende gesprekken zijn m.b.t. de aanstelling van een jeugdwerker. In juni kan het hopelijk in de raad. De hogere kosten komen door de inschaling en de overuren omdat het ook om werk in de avond uren gaat. Het betreft een gekwalificeerde kracht. Hij is verheugd dat de raad instemt met de verhoging van het WMO budget. Het aantal ‘arme’ kinderen in onze gemeente is onbekend, maar elk is er een teveel. Er wordt gezocht naar alternatieven voor de jeugdsoos in Noordbroek. Het is onacceptabel dat een aantal kwaadwillende de boel verzieken door brand te stichten. Met weth. Post is gebrainstormd over hoe het moet nu het Rijk de gemeenten verplicht een ‘centrum voor jeugd en gezin’ in te stellen. Het gaat om een naam, eerst wordt gekeken wat het precies inhoudt. In het najaar zal er in de drie raden (van Menterwolde, Pekela en Veendam) gesproken worden over hoe het zal moeten. De burg. meldt dat in juni nader wordt gesproken over het pakket aan samenwerking tussen Bellingwolde, Menterwolde, Pekela en Veendam. Hoe hoog de exacte gemeentelijke bijdrage is, is nu niet precies te bepalen, de gevraagde  € 160.000,-- is bedoeld als reservering. Vanwege het succes van de projecten in het kader van de Agenda voor de Veenkolonien stijgen de kosten. Ook Menterwolde valt binnen het gebied, dus deelt mee in de kosten.

In de tweede termijn bleek nog dat fietspaden niet worden betrokken bij de verdubbeling van de N33. De gemeente denkt , dat bij sloop van de Broeckhof de sportfuncties en de bibliotheek worden verplaatst naar de Brede School en de sporthal die daar komt. In of bij het noieuw te bouwen appartementencomplex bij de Passantenhavenkomt/blijft vergaderruimte. De huidige functies blijven voor dat deel in het huidig gebied. Een door de VVD gevraagd stappenplan/faseringsplan m.b.t. centrum Zuidbroek wordt opgenomen in de actielijst.

10. (was 9) Waterplan Scheemda-Menterwolde.
Allen gingen akkoord. Dhr. de Wekker wees nog op een tegenstrijdigheid. M.b.t. de oevers gaat het over natuurlijke begroeiing, maar er is bij het Winschoterdiep ook sprake van mogelijke bebouwing.

11. Bezwaarschrift tegen de geweigerde vrijstelling ex. Art. 19, 1e lid WRO voor het toevoegen van een extra woonbestemming aan het perceel Ben. Veensloot 47 te Meeden.
Er waren geen op-/ aanmerkingen. Het advies van de Commissie Bezwaarschriften en Klachten werd overgenomen om het bezwaar ongegrond te verklaren.

12. Financiele aangelegenheden.
Ook hierover waren geen vragen.

13. Sluiting.
Om 23.00 uur sloot de burg. De bijeenkomst. De laatste raadsvergadering voor de zomervakantie is op donderdag 26 juni a.s.