Plan van Aanpak Herindeling

Inmiddels hebben de raadsleden van Hoogezand/Sappemeer, Slochteren en Menterwolde al enkele keren gezamenlijk vergaderd en worden enige taken al samen uitgevoerd. De fractie-voorzitters vormen, voorlopig, gezamenlijk een klankbordgroep. Uiteindelijk wordt dat een kleiner gezelschap. Gewezen werd op goede communicatie naar de bevolking en ook de ondernemers. 
Het is volgens de heer Krijgsheld (GL) niet alleen een speelveld voor ambtenaren. De heer Ploeger wijst op de andere instelling van het nieuwe college van GS. Anders dan hun voorgangers laten zij de keuze vrij. Hij pleit ervoor ook Veendam bij ‘onze’ variant te laten. Daarvoor was geen medestander te vinden. Een grotere gemeente is duurder, bovendien zijn niet alle extra kosten meegenomen. De bevolking zou meer invloed moeten hebben. Hij komt met een tweetal moties, nl. de eerste verzoekt ‘een pas op de plaats’ te maken en ‘het Plan van Aanpak’ aan te houden in afwachting van het college programma van het nieuwe college van GS terzake van opvattingen over de gemeentelijke herindeling. Deze krijgt alleen de eigen fractie mee, de rest is tegen. Uitslag dus 2 voor, 11 tegen. De tweede motie draagt het college van B & W op het Plan van Aanpak te wijzigen, omdat er nu al een groot aantal gemeentelijke bevoegdheden zijn afgestaan en de beide andere gemeenten mede gaan bepalen wat wel/niet kan de komende jaren. De dienstverlening aan de burgers en het maatschappelijk veld is niet gegarandeerd omdat tijd en middelen worden geprioteerd voor uitvoering van het Plan van Aanpak. Investeringen buiten de meerjarenbegroting kunnen niet of nauwelijks worden gedaan zonder instemming van de beoogde partners. Het is onduidelijk hoeveel middelen er buiten de herindelingsbijdrage voor rekening komt van de gemeente Menterwolde. Deze motie werd mede aangenomen door GL en de PvdA, de overigen VVD, MG, SP en CDA stemden tegen, dus werd verworpen met vier voor en negen tegen. De burgemeester constateerde dat er al stappen zijn gezet voor het betrekken van de raad bij HS/Slochteren. Het is een groeimodel. Gezien dat de financiën die voor alle drie worden ontvangen en ook zo worden besteed. Grotere gemeenten werken over het algemeen efficiënter en dus beter. Je moet niet alleen naar de eigen gemeente kijken, maar ook naar de beide anderen. Over en weer moet er openheid zijn. De bevolking moet er bij worden betrokken. Een aantal waarden in onze gemeente moeten worden ingebracht en wat we willen in onze eigen dorpen. De heer Ploeger (KM) miste nog een financiële onderbouwing. Er komt wel €17,8 miljoen van het Rijk, maar pas in 2017/2018 als de herindeling een feit is. De heer Wind (CDA) wijst er nog eens op, dat wij indertijd MPV (Menterwolde, Pekela, Veendam) hebben afgeblazen, omdat er geen financieel draagvlak was. Bij alle bijeenkomsten met HS/Slochteren ontbrak de heer Ploeger. Volgens de burgemeester gaat het om vertrouwen. Het voorstel wordt aangenomen, alleen KM is tegen.

Reactie toevoegen