Rapport over vermeende angstcultuur

Burgemeester en wethouders hebben het onderzoeksrapport over de vermeende angstcultuur onder de ambtenaren en Menterwolde in ontvangst genomen en besproken.
HR Adviesbureau GITP, die het onderzoek heeft uitgevoerd, heeft in het rapport de centrale onderzoeksvraag be- antwoord. Die luidde als volgt: vaststellen, middels een cultuuronderzoek, of er in de ambtelijke organisatie van de gemeente Menterwolde sprake is van kenmerken van een angstcultuur op basis van een verstoorde arbeidsrelatie tussen leidinggevenden en medewerkers. GITP heeft veel ambtenaren gesproken en hun conclusie is dat een substantieel aantal ambtenaren onveiligheid en gebrek aan vertrouwen in de leiding ervaart. Dit aantal is aanzienlijk meer dan op basis van de veranderingsprocessen, waar ook de gemeente Menterwolde te maken heeft, verwacht mag worden. Deze conclusie is voor het college aanleiding om in goed overleg met de gemeentesecretaris tot beëindiging van de arbeidsrelatie te komen. Het college ziet in het rapport de noodzaak dat er met kracht aan de organisatiecultuur en communicatie gewerkt moet worden. Het onderzoeksrapport is toegelicht aan de fractievoorzitters, de ondernemingsraad en het personeel.

Reactie toevoegen