Raadsvergadering d.d. 24 april 2008

Quickscan.....een onvoldoende voor Rekenkamer......

Vragenuur:
Er zijn een drietal vragen;
- Dhr. van der Wege vroeg naar maatregelen tegen een aantal ruiters die zich ondanks verkeersborden niet houden aan de voor hen geldende regels. Vooral in Meeden ontstaat hierdoor schade aan fiets- en wandelpaden en overlast door het niet verwijderen van paardenvijgen uit de openbare ruimten. Burg. van Zuijlen antwoordt, dat ruiters als weggebruikers gebruik moeten maken van ruiterpaden en eventueel de wegbermen. De politie is belast met de handhaving. Schade aan paden wordt verhaald op de ‘daders’. Het verwijderen van paardenvijgen valt niet onder het wegenverkeersreglement. Mocht dat er toch onder gaan vallen, dan moet er ook gehandhaafd worden.
- Mw. Bos had een aantal vragen n.a.v. het van rechtswege verstrekken van een bouwvergunning voor een duivenhok in Noordbroek. Weth. Ploeger antwoordt, dat er door een te hoge werkdruk op de afd. VROM een menselijke fout is gemaakt. Het college wist sinds 22.1.2008 van de van rechtswege verstrekte vergunning. Het gaat waarschijnlijk om slechts één geval, maar dat is niet geheel duidelijk. Het huidig bestemmingsplan laat de bouw toe. Er is één zienswijze ingediend. Inmiddels is er een gesprek geweest met twee buren, aanvrager en gemeente. Het hok is in aanbouw. Het is niet mogelijk structurele maatregelen te treffen, wel zal men nog attenter moeten zijn.
- Mw. Siersema was benieuwd waarom de Radenbijeenkomst van Bellingwedde, Menterwolde, Pekela en Veendam onlangs in Zuidbroek niet openbaar was en of een dergelijke samenwerking in de toekomst ook consequenties heeft. De avond was georganiseerd door het adviesbureau en bedoeld als aanloop naar een mogelijke samenwerking. Daarom was het niet openbaar, aldus de burgemeester. Men denkt dat hierdoor sprake is van kwaliteitsverbetering. Het lijkt er op dat alle loketten in bijv. steunstee’s en ook alle gemeentehuizen openblijven. Mw. Siersema mocht geen verdere vragen stellen hierover.

1. Opening.
De heer Huizenga was afwezig.

2. Vaststellen agenda.
Aan de agenda hoefde niets te worden toegevoegd.

3. Notulen raadsvergadering 27.3.08 + actielijst/toezeggingenlijst 4.4.08.
Met een kleine toevoeging werden de notulen goedgekeurd en vastgesteld. Mw. v. Bruggen complimenteert het college voor de snelle vandalisme melding in Tussenklappen. Op haar desbetreffende vraag antwoordt de burgemeester dat rond Pasen mogelijke daders zijn doorverwezen naar het HALT-bureau. Op zeven personen, die aangehouden zijn, is de aangerichte schade verhaald. Rond Oud en Nieuw is niemand aangehouden voor vandalisme, wel voor andere overtredingen. - Een vraag van mw. Siersema m.b.t. de bedrijven waar uiteindelijk personen uit het desintegratietraject terecht gekomen zijn, was niet juist beantwoord. Weth. Velthuis zegt een juist overzicht toe, doch dat vergt enige tijd. - Mw. Bos informeert naar geluidsmetingen tijdens de komende feestweek in Zuidbroek. Door de organisatie gebeurt dat op door het college aangewezen punten, aldus de burgemeester. - Weth. Post meldde dat er inmiddels enige gesprekken zijn geweest met het Broeckhofbestuur. Binnenkort zal het voltallige college er weer mee spreken. Voorop staat dat alle functies van de Broeckhof behouden blijven. M.b.t. plaats eventuele windmolens langs N33 hebben PvdA, VVD en GroenLinks inmiddels contact gehad met partijgenoten uit andere afdelingen of Prov. Staten, het CDA heeft dat deze week.

4. Spreekrecht burgers.
Er zijn geen insprekers.

5. Ingekomen stukken en mededelingen.
Ook zijn er geen ingekomen stukken. Mededelingen: - Het toegangshek op de begraafplaats in Meeden wordt voor € 4.228,50 excl. BTW vervangen. De voorbereidende werkzaamheden door de gemeente zelf worden geraamd op ca. € 4.500,--. De begroting was € 10.000,--, dus er blijft geld over. - Dat is ook het geval bij de reconstructie Dollardlaan. Gerekend was op € 135.000,--, maar het blijkt te kunnen voor € 125.700,-- excl. BTW. Vanwege het afkoppelen van regenwater wordt een subsidie van € 8.400,-- ontvangen. - De burgemeester kon ook mededelen dat er een intentieverklaring was overeengekomen met de Redemagroep te IJsselstein van de heer R. Sanders. Als de gemeente zorgt voor de planologische goedkeuring dan wordt er een outletcenter gesticht op de Gouden Driehoek. Redema zorgt voor de verwerving van de benodigde gronden op de hoek N33/A7 en de ontwikkeling ervan. Er zullen voorwaarden worden gesteld aan wat er verkocht mag worden. Het gaat om zgn. premiums, overjarige modellen, overproductie bestanden, tweede keuze- en testproducten. Redema mag geen tweede outletcenter vestigen in de provincie Groningen. De gemeente gaat onderzoeken bij de provincie en de omliggende gemeenten in de regio of er voldoende draagvlak is voor het project. Om zeker te zijn over het assortiment moet Redema dat door contracten met fabrikanten en leveranciers duidelijk maken. Mochten de plannen doorgaan dan betaalt Redema € 1,4 miljoen mee aan de verdubbeling van de N33. De intentieverklaring geldt voor vijf jaar. Als de plannen doorgaan, wordt er een samenwerkingsovereenkomst met dezelfde voorwaarden getekend. Er komt nog een onderzoek naar de levensvatbaarheid en naar de kosten, maar onbekend is nog wanneer. Vast staat ook dat een goede ontsluiting van het terrein noodzakelijk is. Details daarover, o.a. aansluiting fietspaden komen in het definitieve voorstel.

6. Gemeenschappelijke regelingen en vergelijkbare organen.
Er waren geen mededelingen.

7. Eindrapport Quickscan WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en de bijbehorende oplegbrief van de Rekenkamer.
Omdat de heren van de Rekenkamer, komend uit Utrecht, bij Nunspeet in de file stonden werd dit punt als laatste behandeld.

8. Vaststellen Verordening functioneringsgesprekken burgemeester Menterwolde 2008.
Met een kleine correctie werd deze vastgesteld. Een eerder plan om de locoburgemeester voorzitter van de beoordelingscommissie te maken is wettelijk niet toegestaan. Daarom is de locovoorzitter van de raad (dhr. de Wekker) dat ‘ambtshalve’.

9. Financiële aangelegenheden.
Bij de begrotingsbehandeling 2008 stelde de raad € 50.000,-- beschikbaar voor een fietspad tussen de Kerkstraat Zuidbroek en de Gouden Driehoek. Onderzoek door Haskoning Nederland BV wijst echter uit, dat de verkeersveiligheid hierdoor niet echt verbetert. Daarvoor zou er bij de zuidelijke rotonde een tussensteunpunt moeten komen. Dat brengt veel extra kosten met zich mee. Na enige discussie stemde de raad er mee in het geld te reserveren voor infrastructurele maatregelen bij een uitbreiding van de functies van de Brede School bij de herontwikkeling van het centrumgebied Zuidbroek. Het gaat ondermeer om de handhaving van de sportfuncties van de Broeckhof.

7. Eindrapport Quickscan WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en de bijbehorende oplegbrief van de Rekenkamer.
Na een korte schorsing kon dit agendapunt worden behandeld. Namens de Rekenkamer gaf dhr. Freeke uitleg over hun werkwijze. Binnenkort komen nog twee rapporten, o.a. over de Heemtuin. Er wordt gelet op doeltreffendheid en doelmatigheid van de werkzaamheden. Een quickscan is minder diepgaand en betreft een min of meer afgebakend onderzoek. Meestal is het terugkijkend, maar hier is het een vooruitblik bedoeld om handvaten en sturingsmogelijkheden te bieden.
De conclusie is dat de raad nadrukkelijker moet kijken naar de kaderstelling en er een stempel op moet drukken. Aanbevolen wordt om helderder te krijgen wat de doelgroep is en wat er op ingezet kan worden. Dhr. Lanting merkte op dat is gebleken dat de quickscan leunt op geschriften en niet op gesprekken. Ook de WMO raad is niet op de hoogte.
Het rapport is vaag, onjuist en onvolledig. Hij verduidelijkt dit met enige voorbeelden. In december is in Menterwolde een WMO raad ingesteld. Na veel gediscussieer wil mw. Siersema de Quick- scan vaststellen, maar de overige fracties wilden deze allen voor kennisgeving aannemen.
Weth. Velthuis deelde nog mee ’s middags het rapport ‘tevredenheid cliënten WMO’ te hebben ontvangen. De raad zal het rapport ook krijgen.
Na afloop van de vergadering mocht dhr. Lanting veel complimenten in ontvangst nemen voor de correcte manier van commentariëring van de quickscan.

10. Sluiting.
Om 10.00 uur waren alle zaken besproken.

Op 29 mei a.s. Bespreekt de raad de zgn. ‘Tussenbalans’.
De vergadering begint dan om 19.00 uur!